Vaikom Sree Mahadeva Temple

  • Devaswom Kottaram. Phone - 04829 215504 (PP)
  • Neelkanta Hall, East Gate, Vaikom. Phone - 9895622550 
  • Gawrishankaram Auditorium, South Gate, Vaikom. Phone - 04829 225128
  • Vadayar Samooham Gayathri Hall, South Gate, Vaikom.  Phone - 9388615138
  • SNDP Auditorium, West Gate, Vaikom
  • NSS Auditorium, North Gate, Vaikom
  • Vaikom Samooha Madom Hall, Vaikom. Phone - 04829 215048
  • Seetharam Auditorium, Kacherikavala, Vaikom
TOP